Algemene verkoopvoorwaarden van TIJA Bvba

Bij TIJA Bvba willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in TIJA Bvba stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande voorafgaande informatie en verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.

Lees deze informatie aandachtig vooraleer u hiermee akkoord te verklaren en doe dat telkens als u een nieuwe bestelling plaatst. TIJA Bvba kan deze voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn op een nieuwe bestelling. Op de bestelling die u nu zal plaatsen, gelden de huidige voorwaarden. U kan de tekst afprinten of op de harde schijf van uw computer bewaren.

Art.1 Toepassingsgebied

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna de “AVV”) definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van de online aankoop van onze producten op onze e-commerce webshop. Deze AVV zijn van toepassing wanneer er beroep wordt gedaan op de producten van TIJA Bvba, gevestigd te Noordhoutstraat 46, 9031 Drongen met ondernemingsnummer BE0539939711 (hierna “Verkoper”) door een klant (hierna “Klant”).

De AVV drukken alle verplichtingen van de partijen uit, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de Klant. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd. Door een bestelling te plaatsen, erkent de Klant dat hij deze AVV heeft gelezen en aanvaardt hij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.

Uitzonderingen op de bepalingen van de AVV kunnen in bepaalde gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan uit het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AVV onverlet.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing als de Klant een natuurlijke of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten verwerft of gebruikt en deze producten op afstand aankoopt.

Art.2 Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen, prijswijzigingen en tikfouten voorbehouden.

 Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Tevens niet in de prijs begrepen zijn toeslagen zoals de recupelbijdrage, en de kosten van levering. Deze bijkomende kosten worden in elk geval uitdrukkelijk vermeld op het bestelformulier, dus voor u de bestelling doorgeeft. Lees dit goed na. 

TIJA Bvba behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

Art.3 Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden TIJA Bvba niet. TIJA Bvba is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. TIJA Bvba is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. TIJA Bvba heeft het recht fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al bevestigd zou zijn. In dat geval heeft de Klant het recht te kiezen of hij van de aankoop afziet dan wel of hij deze bevestigt tegen de gecorrigeerde prijs of voorwaarde. Als de Klant niet binnen de week laat weten dat hij de aankoop bevestigt, gaat TIJA Bvba er van uit dat de Klant van de aankoop afziet.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door TIJA Bvba. TIJA Bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of een dienst.

Art.4 Offertes en Bestelling

Onze offertes zijn niet bindend ten onzen opzichten. De vermelde prijzen kunnen onderhevig zijn aan eventuele schommelingen of wijzigingen van grondstofprijzen, valuta, lonen en taksen.

Wat de prijs betreft, verbinden wij ons, desgevallend rekening houdende met voormelde schommelingen slecht voor de duur in onze offerte. Wanneer geen termijn werd vermeld geldt een maximumtermijn van 14 dagen.

Om een bestelling te plaatsen, moet u meerderjarig zijn. Indien u nog minderjarig bent, mag u deze bestelling niet plaatsen. Dat moet dan gebeuren door uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger.

TIJA Bvba is gerechtigd een bestelling schriftelijk te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard en/of wordt bevestigd per e-mail op het e-mailadres dat door de Klant werd meegedeeld.

Art.5 Online aankopen

Als u de bestelling bevestigt gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden, prijzen enbeschrijvingen van producten. Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te blokkeren als het bezorgadres onjuist is of bij problemen tijdens de betaling. De bestelling wordt geaccepteerd en bevestigd door op opeenvolgende pagina’s/schermen gegevens in te voeren:

 1. De gekozen producten aan het winkelmandje toevoegen;
 2. Het winkelmandje met de bestelling bevestigen;
 3. Gegevens invoeren + Soort levering kiezen;
 4. Informatie voorafgaand aan de koop;
 5. Aanvaarding van deze voorwaarden van de verkoop;
 6. Betaalmethode kiezen en bevestigen.

Annulering van een maaltijdbox kan tot en met de 25ste van iedere maand. Elke stopzetting, annulering of wijziging van de smaak van een maaltijdbox na de 25ste is dan te laat en wordt niet terug betaald. Wanneer de klant een lopende abonnement heeft en deze stopzet na de 25ste van die maand zal deze zijn levering nog krijgen van de maand in kwestie en wordt zijn abonnement stopgezet de daaropvolgende maand.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

– Bancontact, Mister Cash: Via bijna 90% van alle banken kan de Klant via Bancontact, nu Mister Cash, dankzij 3-D Secure, veilig online betalen. Op basis van kaartnummer, vervaldatum en uw digipas kan de Klant de betaling voltooien.- Visa, MasterCard: Betalen met kredietkaart is veilig. Dit gebeurt via een SSL-beveiligde server die kredietkaartgegevens beveiligd verstuurt.- Cadeaubon, Kortingscoupon: Het inwisselen van uw cadeaubon of kortingscoupon is heel eenvoudig. In de eerste stap van het bestelproces ‘Uw winkelwagen’ is een vakje voorzien waar de Klant de code kan ingeven. Vervolgens moet de Klant op het vakje ‘Bevestigen’ klikken. Het systeem controleert de code en verwerkt de cadeaubon.

Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur  betaalbaar vanaf de bestelling, dus onmiddellijk na facturatiedatum. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs dan wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige verdere ingebrekestelling nodig is, verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12% en een forfaitaire vergoeding van 10%, met een minimum van €4 en een maximum van €40. 

Art.8 Levering

De producten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. De Klant dient de geleverde producten onmiddellijk na te zien. Vervolgens bij levering moeten de producten onmiddellijk in de diepvries of bij directe consummatie mogen deze tot 48 uur in de koelkast liggen.

Daar ons orderverwerkingssysteem geen rekening kan houden met al deze criteria, is het mogelijk dat de leveringskostprijs hoger of lager is dan deze op de orderbevestiging. Dit wordt u dan binnen de zeven werkdagen medegedeeld. Deze verzendkosten zijn tevens verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling gedeeltelijk wordt geretourneerd

De levering gebeurt door bij de consument thuis. Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen geleverd binnen de eerste week, begin van elke maand na ontvangst van de bestelling op het adres zoals door de Klant bij de bestelling werd opgegeven. De door ons opgegeven leveringsdata zijn alleen ter inlichting gegeven en kunnen niet als bindend begrepen worden. Het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in hoofde van TIJA Bvba aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.De Klant moet zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de Klant ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de Verkoper te vergoeden. 

Vertragingen in de leveringen geven de Klant niet het recht de bestelling te herroepen of schadevergoeding te eisen. De onderneming is niet aansprakelijk bij vertraging van de bezorger (post of koerierdienst). De verzendingskosten en/of leveringskosten liggen ten laste van de Klant.

De door de Verkoper vermelde producten worden slechts aangeboden in de mate de producten voorradig zijn. Indien deze niet voorradig zijn, zal de Verkoper zo spoedig mogelijk de Klant inlichten. De Verkoper biedt dan de Klant de keuze tussen terugbetaling, een gewijzigde levering of een uitgestelde levering. 

De levering vindt plaats op het adres dat U hebt aangeduid als leveringsadres in uw klantenaccount op onze website. Een adreswijziging kunnen ze doorvoeren tot en met de 29ste van de maand.

U dient ervoor te zorgen dat de persoonlijke aflevering van de producten op het door U opgegeven leveringsadres mogelijk is tijdens de uren die U ons heeft bevestigd. Indien de persoonlijke aflevering onmogelijk is, om welke reden dan ook, dan is de klant in gebreke voor wat betreft de aanvaarding en alleen aansprakelijk voor alle eruit voortvloeiende kosten en schade.

Art.9 Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij […].

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag [Voeg hier een van de volgende tussen aanhalingstekens vermelde teksten in :

 1. a) in geval van dienstenovereenkomsten of van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd : “van de sluiting van de overeenkomst”;
 1. b) voor verkoopovereenkomsten : “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.”;
 1. c) voor overeenkomsten waarbij de Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd : “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.”;
 1. d) voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen : “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.”;
 1. e) voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode : “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.”.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant TIJA bvba, Noordhoutstraat 46, 9031 Drongen, BTW BE0539939711 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

 

Indien u de consument de mogelijkheid biedt informatie over de herroeping van de overeenkomst elektronisch via uw website in te vullen en toe te zenden, dient u onderstaande tekst in te voegen: “De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.littlepumpkin.be. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen”.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

In geval van een overeenkomst voor de verrichting van diensten, voeg de volgende tekst in : “Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.”

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door [naam onderneming] geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Indien het herroepingsrecht niet van toepassing is, vermelden waarom op basis van de volgende categorieën:

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst [als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd];
 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop […] geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
 • overeenkomsten waarbij de Klant […] specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
 • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);
 • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

Art.10 Contact

U kan ons bereiken op volgend nummer + 32 486 33 77 12 of via e-mail op tim@sircatering.be.

Laatst geüpdatet op 1 juli 2020.

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan TIJA Bvba, gevestigd te Noordhoutstraat 46, 9031 Drongen met ondernemingsnummer BE0539939711 te contacteren op volgende e-mailadres tim@sircatering.be:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) (indien dit formulier op papier wordt ingediend):

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

Add to cart